מה ההבדל בין Stock Economic (מלאי כלכלי) לStock Effective (מלאי אפקטיבי)  ושאומרים System Pull למה בעצם מתכוונים.
ריכזנו כאן את רוב המושגים הרלוונטיים

Analysis ABC

ניתוח ABC
"עיקרון פארטו" המיושם על קבוצת מוצרי מלאי להשגת בקרה וניהול משופרים. ערך המלאי של כל פריט נקבע ע"י הכפלת
הביקוש השנתי לפריט זה בעלותו, ונוצר סדר יורד של עלות פריטים. לעתים משתנה הפרמטר של הסיווג, למשל 'מהירות
סבבי מלאי' במקום 'ערך הביקוש השנתי'.

Classification ABC

סיווג ABC
סיווג המלאי לשלוש קבוצות בסיסיות: A-B-C לשיפור בקרת המלאי וניהולו.
פריטי A : שייכים לקבוצה קטנה של מוצרים המייצגים 75-80%-כ של הביקוש, השימוש, או נפח הייצור השנתיים
(במונחים כספיים), אך לקבוצה זו חייבים להקדיש את מירב תשומת הלב ויש לה חשיבות אסטרטגית עבור הארגון.
פריטי B : קבוצת ביניים, מייצגת 5-10% של הביקוש, השימוש או נפח הייצור השנתיים, אך מהווים 20-25% של כל
פריטי המלאי. נדרשת פחות תשומת-לב של ההנהלה.
פריטי C : שייכים לקבוצה המהווה 60-65% של סך כל הפריטים במלאי, אך מייצגת רק 10-15% של הביקוש, השימוש או
נפח הייצור השנתיים (במונחים כספיים). נדרשת פחות תשומת-לב לפריטי קטגוריה זו, וניתן לבצע את הרכש שלה
בתהליכים אוטומטיים.

inventory Active

מלאי פעיל
כל פריט או אלמנט מלאי שנעשה בו שימוש או שנמכר – במהלך תקופת זמן נתונה.

Stock Allocated

מלאי מוקצה (שמור)
חלק שנשמר במלאי למטרה מסוימת, אך עוד לא נמשך מן המלאי, ולכן איננו זמין למטרות אחרות.

Order Time All

הזמנה סופית
ההזמנה האחרונה למוצר מסוים, הנמצא בשלב האחרון של מחזור החיים שלו.
גודלה אמור לספק את כל הביקוש העתידי למוצר זה.
לעתים נקרא order type or efil.

Requirement Time All

דרישה כוללת
הביקוש הכולל הצפוי למוצר מסוים בעתיד.
משמש בדרך כלל למוצרים בשלב האחרון של מחזור החיים שלהם, כאשר ייצורם קרוב לסיום.

Stock Anticipation

מלאי חזוי
רמת מלאי שנשמרת כדי שתוכל לספק ביקוש עם תנודות עונתיות למוצר שקצב ייצורו יציב, וכן שתוכל להתמודד עם ייצור
לא יציב או עם עיכובים בייצור.

Availability
זמינות
המדד העיקרי לביצועי מערכת, מתייחס לשיעור הצפוי (באחוזים) שבו היא תהיה זמינה בנקודת זמן כלשהי – בלי להשבית
את שירותיה עקב מחסור בחלקי חילוף.

Stock Available
מלאי זמין
המלאי הזמין לביקוש מיידי

Promise To Available – ATP
זמין לביקוש צפוי של לקוחות
החלק החופשי, הלא משוריין, של המלאי והייצור המתוכנן של חברה הנשמר schedule-ב master כדי לתמוך בביצוע
הזמנות שהובטחו על ידי הלקוחות.

Backorder
הזמנה חוזרת
הזמנת לקוח למוצר שאיננו זמין במלאי, ועל הלקוח לחכות להגעתה.

Repair Economic Beyond – BER
מעבר לשווי תיקון
כאשר העלות הצפויה של תיקון המוצר גבוהה מעלות החלפתו – על פי שיעור שנקבע מראש.

Number Batch
מספר מנה
קוד המשמש לזיהוי מוצר פשוט או מורכב בנקודה כלשהי בתהליך הרכבה או ייצור.

Material of Bill
עץ מוצר
רשימת כל הרכיבים, החלקים, ושאר הפריטים הדרושים לייצור מוצר מסוים. הרשימה מראה את הכמות הנדרשת של
כל אחד מהם עד לייצור הפריט הסופי. דומה לרשימת חלקים, אלא שהיא גם מראה איך המוצר מיוצר ומורכב.

Management Category
קטגוריית ניהול מוצר
ניהול קבוצת מוצרים שניתן להחליפם זה בזה בעת הצורך לספק את צורכי הלקוח – עומד בניגוד להתרכזות המסורתית
במוצרים ובמותגים ספציפיים.

Inventory Co-Managed
ניהול מלאי משותף
הסדר תמיכה הדומה לניהול מלאי ע"י הספק, אך ההזמנות לחידוש מלאי הספק הן מוסכמות ע"י המשתמש עוד לפני המשלוח.

Component
רכיב
חלק, מרכיב, או תת-הרכבה, שהוא גם רכיב בתוך חלק ברמה גבוהה יותר, וגם חלק-אב ברכיבים אחרים.

Stock Consignment
מלאי בקונסיגנציה ( מישגור)
מלאי סחורות המוחזק ע"י לקוח חיצוני, שהוא עדיין רכוש הספק, ואשר התשלום עבורו נעשה רק כאשר הוא נמכר או
נעשה בו שימוש אחר ע"י הלקוח.

Consumable
מוצרים מתכלים
סיווג מלאי שנועד לתאר פריטים או מוצרים שנצרכים ומתכלים לגמרי בשימוש, למשל נייר, דלק ושמנים.

Stock Contingency
מלאי למצבי כשל
מלאי שנועד לתת מענה לאפשרות של מצבי כשל במערכת, ניתן לאפיינו במודל מתמטי.

Improvement Continuous – CI
שיפור מתמיד
המונח מתאר את השיטות והטכניקות הרבות הנהוגות לאיתור ומניעת בזבוז ולשיפורים כלליים בתהליכים, באיכויות
ובעלויות של העסק.

Counting Cycle
ספירת מחזור
ספירה פיזית של מלאי על במחזוריות קבועה, ולא מקרית מעת לעת. המחזור הוא הזמן הנדרש לספירת כל הפריטים
במלאי לפחות פעם אחת. תדירות הספירה יכולה להשתנות על פי צורכי ההנהלה. מקובלות כמה שיטות של ספירת מלאי.

Stock De-Coupling
מלאי גמישות
מלאי שנצבר כדי להקטין את הצורך בסינכרוניזציה מושלמת של כל הפעילויות הקשורות בזרימה השוטפת של סחורות.

Demand Dependent
ביקוש תלוי
סיווג מקובל בבקרת מלאי, כאשר הביקוש לפריט מסוים קשור ישירות – מתמטית – לביקוש לפריט אחר המצוי ברמה
גבוהה יותר או רכיב-אב, וכאשר הביקוש לפריט זה תלוי בסופו של דבר בביקוש של זה שמעליו.

Models Control Inventory Deterministic
מודלים דטרמיניסטיים של בקרת מלאי
מערכת בקרת מלאי שבה כל המשתנים והפרמטרים ידועים וניתנים לחישוב בוודאות. שיעור הביקוש לפריטים ועלויות
המלאי הנלוות נחשבות כידועות בביטחון, ומועדי חידוש המלאי נחשבים כקבועים ובלתי תלויים בביקוש.

Stock Economic
מלאי כלכלי
סך כל המלאי הפיזי והסחורות שהוזמנו ולא התקבלו עדיין, פחות הסחורות שנמכרו אך לא נשלחו עדיין, ושלגביו קיים
סיכון עקב ירידת מחירים וחוסר ביקוש.

Stock Effective
מלאי אפקטיבי
סך כל המלאי הפיזי של מוצר מסוים, כולל זה שהוזמן עבור תקופה מסוימת, אך לא התקבל עדיין.

Response Consumer Efficient – ECR
תגובה יעילה לצורכי הלקוח
התארגנות שבה כל מרכיבי שרשרת האספקה פועלים יחד להגשים את משאלות הלקוח באופן טוב, מהיר וזול יותר.

Interchange Data Electronic – EDI
העברת נתונים אלקטרונית
חילופי נתונים מובנים (derutcurts) לעיבוד אוטומטי בין מחשבים.

Planning Requirement Enterprise – ERP
תכנון משאבי הארגון
הרחבה של מערכת II MRP שבה מערכת אחת מקיפה ומשלבת את כל האספקטים של פעולות העסק או הארגון
בתוך בסיס נתונים אחד.

Numbering Article European – EAN
תקן בינ"ל לזיהוי מוצרים
משמש לזיהוי מוצרים בתחום הקמעונאי והמזון.

Group Family
משפחת מוצרים
קבוצה של מוצרים קרובים, שניתן לצרף את הביקוש להם כדי לייעל את אספקתם.

Rate Fill
שיעור סיפוק ביקושים
מדידה על בסיס פריטים המראה את אחוז הביקושים שסופקו בעת הזמנתם. מודד רק מה קורה כיש ביקושים.

Stock Goods Finished
מלאי סחורות מוגמרות
מלאי זמין לאספקה ללקוחות חיצוניים, כולל פריטים שסופקו אך עוד לא הוצאה להם חשבונית ללקוח חיצוני.

Out First In First – FIFO
ראשון נכנס – ראשון יוצא
שיטה להערכת מלאי, מניחה שהמלאי הוותיק יותר נצרך ראשון, ולכן מונפק במחיר הישן יותר.
רוטציה של מלאי – השיטה לפיה המוצרים הוותיקים במלאי מסופקים, נצרכים או נמכרים ראשונים.

Ratio Pick First
שיעור איסוף ראשון
בעת איסוף הזמנות, אחוז ההזמנות שמולאו בשלמות מהאתר הראשוני או נקודת האיסוף.

Intervals Order Fixed
מרווחים קבועים בין הזמנות
שיטה לבקרת מצאי inventory) ) שבה רמת מלאי מרבית חושבה על פי ביצועים ומרווחי הזמנות. המלאי נבחן
בתקופות זמן ספציפיות והיקף ההזמנה מושווה להבדל בין רמת מלאי מקסימלית למצב המצאי הנוכחי. באופן זה,
גודל או היקף ההזמנה ישתנה ויותאם לשימוש.

Demand Forecast
ביקוש חזוי
הניבוי או ההערכה של הביקוש הצפוי בתקופה מסוימת בעתיד.

Classification GUS
סיווג מוצרים
שיטה לסיווג מוצרים לשלוש קטגוריות כדי להקל על בקרת זרימת הסחורות, מבוססת על אזורי השימוש של מוצרים
בתחום של מחלקת מוצרים:
G- מוצרים כלליים (lareneG) שעשויים להיות נדרשים בקבוצות פריטים עיקריים או במרכזי פעילות, והם מבוצעים
במרוכז במחלקה.
U- מוצרים ייחודיים (euqinU) שמשתמשים בהם באופן ייחודי בקבוצת פריטים עיקריים או במרכזי פעילות, אך רק בחלק
מן המוצרים, מבוצעים מקומית במחלקה.
S- מוצרים ספציפיים (cificepS) שמשתמשים בהם אך ורק במוצר ברמה אחת גבוהה יותר, ושרכישתם מתבצעת
בהזמנה אינדיווידואלית.

Cost Holding
עלות אחזקת פריט
העלות הקשורה באחזקת יחידה אחת של פריט מלאי בתקופת זמן מסוימת. עלות זו אמורה לכסות את האלמנטים הבאים:
עלויות מימון מלאי, מסים, ביטוח, הוצאות אחסון, שינוע, אדמיניסטרציה, אבדנים, התיישנות, קלקול.

Goods Process In
מוצרים בתהליך
מוצרים סופיים שהושלמו חלקית והם עדיין בתהליך הייצור.

Inventory Inactive
מלאי לא פעיל
מלאי פריטים שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה מוגדרת.

Demand Independent
ביקוש לא תלוי
סיווג נהוג במערכות בקרת מצאי, כאשר לביקוש לפריט כלשהו אין שום קשר לביקוש של פריטים אחרים, ושינויים בביקוש
מתרחשים עקב השפעות אקראיות של השוק.

Product Intermediate
מוצר ביניים
מוצר עם ביקוש עצמאי נפרד, שיש לו גם ביקוש כחלק ממוצר אחר, מורכב יותר.

Inventory
מצאי, מלאי
מונח המשמש לתיאור (א) כל המוצרים והחומרים הנשמרים על ידי הארגון למכירה ולשימוש עתידי; ו(ב) רשימת פריטים
המצויים במלאי.

Control Inventory
בקרת מלאי
כל הפעילויות והפרוצדורות הנהוגים לשמירה ולבקרה של הכמות הנכונה מכל פריט במלאי, כדי לעמוד ברמת השירות
הנדרשת, בעלות מינימלית.

Modelling Inventory
מודלים של מלאי
הערכה של חלופות תכנוני מצאי תוך שימוש בכלי ניתוח וסימולציה לתמיכה בהחלטות ניהוליות.

Shrinkage Inventory
איבודי מלאי
איבודי מצאי עקב פסילות, גרוטאות, מקולקלים, גניבות וסחיבות וכ'ו.

List Issue
רשימת הנפקות
מסמך המפרט את כל החלקים האמורים להיות מונפקים.

Tickets Issue
אישורי הנפקה
הסמכה להוצאת פריטי מלאי מוקצה מאזור אחסון המלאי.

Kanban
כרטיס קאנבאן
מערכת בקרה פשוטה לתיאום תנועת חומרים לקו הייצור. השיטה עושה שימוש במכלים סטנדרטיים להם מוצמד כרטיס
אחד. מקור המונח ביפנית ('סימן' או 'לוח מודעות') ותכופות משתמשים בו לתיאור שיטת לוח הזמנים הספציפית הנהוגה
במפעלי טויוטה.

Out First in, Last – LIFO
נכנס אחרון – יוצא ראשון
שיטה להערכת מלאי המניחה שכל ההנפקות או המכירות נעשות לפי עלות נוכחית, ואילו המלאי לפי העלות הישנה ביותר.
שיטה לרוטציה של מלאי לפיה הסחורות שנכנסו אחרונות נמכרות או נצרכות ראשונות.

Item Lifed
קצובת זמן
מוצר מתכלה או ניתן לתיקון, שהיצרן הקציב לו משך חיים מסוים או כמה סבבי פעילות.

Code Bar Linear
בר-קוד ליניארי
שיטה של זיהוי אוטומטי המשתמשת בסדרת קווים ורווחים משתנים המוצבים בתבניות סטנדרטיות כדי לאפשר למחשב
לקרוא נתונים ואותיות בדייקנות ללא לוח מקשים.

Logistics
לוגיסטיקה
הצבת המקורות העונים לצורכי המשתמש – בזמן.

Number Lot
מספר מנת ייצור
הקצאת מספר ייחודי למנה בזמן תהליך הייצור או ההרכבה, כדי לאפשר מעקב אחריה.

Planning Requirement Material – MRPI
תכנון דרישות חומרים
שיטה לתמיכה בייצור ע"י הפקת הזמנות ייצור ורכש בזמן המתאים, תוך שימוש בתכניות הייצור עבור מוצרים מוגמרים
כדי לקבוע מהם החומרים הנדרשים לכך. הזמנות של פריטים דרושים מוצבות בלוח זמנים כדי להבטיח שזרימת חומרי
הגלם תאפשר עמידה בתכניות הייצור של המוצר המוגמר. שלושה מושגי מפתח הם: תכנית אב לייצור, רישומי סטטוס
של המצאי, ורישומי מבנה המוצר.

II MRP
זוהי הרחבה של השיטה הקודמת. מיועדת לתכנון אפקטיבי של כל מקורות החברה היצרנית. באופן אידיאלי היא מטפלת
בתכנון התפעול באמצעות יחידות (stinu) ובתכנון פיננסי – בכסף, ויש לה יכולת סימולציה לענות על שאלות "מה אם…".
היא מורכבת ממגוון פונקציות המקושרות יחד: תכנון עסקי, תכנון-אב, תכנון-אב לייצור, תכנון דרישת חומרים, תכנון
דרישות הקיבולת ,(yticapac) ומערכות הביצוע לקיבולת וסדרי עדיפות. המידע המתקבל ממערכות אלו משולב בדו"חות
פיננסיים, דו"ח רכש, תקציב משלוחים, תחזיות מלאי ועוד.

Order to Make
ייצור לפי הזמנה
ייצור או תהליך הרכבה שנועד לספק את דרישת הלקוח רק לאחר הוצאת הזמנה.

Management Material
ניהול חומרים
התכנון, הארגון והבקרה של כל היבטי המצאי, כולל רכש, אחסון, מוצרים בתהליך, הובלה והפצה של מוצרים מוגמרים.

Quantity Order Maximum
כמות מרבית להזמנה
כמות מרבית שנקבעה לביצוע הזמנה, שבעיקרון אין לעבור אותה.

Order Minimum
הזמנה מינימלית
הכמות המינימלית שנקבעה לביצוע הזמנה, שבעיקרון אין לרדת ממנה.

Stock Minimum
מלאי מינימלי
במערכת בקרת מלאי, נקודת סף תחתון שנקבעה לפריט מסוים, מעבר לה יש לחדש את המלאי שלו.

Picking Order
איסוף הזמנות
איסוף פריטים מאתר האחסון לסיפוק הזמנת לקוח.

Part Parent
חלק אב
כל מוצר מוגמר, פריט סופי, או חלק שמורכב מרכיב אחד או יותר.

Principle Pareto
עיקרון פארטו
קובע כי בדרך כלל כשיש שותפים רבים להשגת תוצאה מסוימת, רוב התרומה היא של מיעוטם. לעתים ידוע כחוק
02\08, למשל, במקרים רבים 80%-כ מסבבי המלאי נוגעים 20%-כל מן הלקוחות, הפריטים, או ההזמנות.

System Inventory Perpetual
בקרת מלאי מתעדכנת
מערכת בקרת מלאי בה נשמר רישום שוטף של כמות מלאי עבור כל פריט. כשיש הנפקה של פריט זה מוקלד למערכת,
והתוצאה מושווית לסף שנקבע לחידוש המלאי שלו.

Inventory Periodic
מלאי תקופתי
סיווג של מערכת בקרת מלאי לפריטים בעלי ביקוש לא תלוי, כאשר כמותם במלאי נבחנת במרווחי זמן מסוימים, וחידושה
נעשה על פי בדיקה זו.

Face Pick
נקודת איסוף
מקום מוגדר במחסן או במרכז ההפצה שבו מתבצע איסוף פריטים של פחות ממשטח.

List Picking
רשימת פריטים לאיסוף
פלט ממערכת בקרת המלאי ובו מסומנים הפריטים לאיסוף במספר החלק שלהם, בתיאורם ובציון הכמות הנדרשת.

Models Control Inventory Probabilistic
מודלים של בקרת מלאי הסתברותית
שיטה לבקרת מלאי שבה כל המשתנים והפאראמטרים נחשבים כמשתנים אקראיים. היא מניחה שהביקוש הממוצע
לפריטים הוא קבוע פחות או יותר לאורך זמן וניתן לחזותו בסבירות גבוהה.

Time Lead Production
זמן אספקה בייצור
הזמן הדרוש לייצור פריט מהרגע שנתקבלה הזמנה עד שהוא זמין לאריזה.

System Pull
שיטת משיכת הזמנות
שיטה שבה הזמנות לפריט סופי נמשכות דרך המפעל. דוגמה לכך היא כרטיס kanban בתהליך TIJ.

System Push
שיטת דחיפת הזמנות
שיטה שבה ההזמנות מונפקות לביצוע במועדים ספציפיים המבוססים על הערכת זמני אספקה, או במקרים בהם זרימת
החומרים במבנה המוצר מבוקרת ונקבעת ע"י השלבים הנמוכים יותר.

Identification Frequency Radio – RFID
זיהוי בתדר אל-חוטי
הצמדה של טרנספודרים (לקריאה בלבד או לקריאה\כתיבה) למוצרים, כאלטרנטיבה לבר-קוד ליניארי, לאפשר את זיהוי
המוצר במרחק מסוים מהסורק, או כשהוא מחוץ לקו הראייה.

Stock Redundant
מלאי מיותר
חלקים ששימשו בייצור והוסרו מעץ המוצר עקב שינוי טכני או אחר.

Level Re-Order
רמת הזמנה חוזרת
רמת מלאי מחושבת לכל פריט בנפרד, מתחתיה חייבים לפעול למילוי החסר.

Costs Reorder
עלויות הזמנה חוזרת
העלות הכוללת של הוצאת הזמנה חוזרת לפריט לספק חיצוני או פנימי-מפעלי. כוללת: הכנת ההזמנה, אדמיניסטרציה,
תקורת מערכות מידע, תכתובת, טלפון, תובלה, עיבוד מוצר נכנס, ביקורת איכות, תקורות ייצור ועוד.

Logistics Reverse
לוגיסטיקה "לאחור"
הדרישה לתכננן את זרימת החומרים והציוד העודפים או שאינם נדרשים ע"י הלקוח – בחזרה למקור במורד שרשרת
האספקה.

Rotable
פריט בר-תיקון
פריט מלאי ניתן לתיקון ולשימוש חוזר מספר פעמים במחזור החיים הרגיל של התקן האב שלו. לפריטים כאלו יש זמן
אספקה לשיפוץ ולרכש, ובדרך כלל יש להם מספר סדרה המלווה אותם לכל משך חייהם.

Stock Safety
מלאי ביטחון
המלאי המוחזק כדי לגשר על פערים בין תחזיות לביקוש ממשי, בין אלו של מועדי מסירה של הזמנות רכש מתוכננים
ומבוצעים בפועל, וכן כדי להבטיח שהמלאי לא אזל בין מחזורי המילוי החוזר.

Level Service
רמת שירות
ההסתברות המקווה שניתן יהיה לספק את הביקוש מתוך המלאי – לפריט מסוים, לקבוצת פריטים, או למערכת. ניתן
לבטאה בכמה דרכים:
שיעור (אחוז) ההזמנות שסופקו בשלמות מן המלאי.
שיעור היחידות הנדרשות שסופקו מן המלאי.
שיעור יחידות נדרשות שנמסרו בזמן.
שיעור הזמן בו יש מלאי זמין.
שיעור סבבי מלאי ללא מחסורים.

Shrinkage
התכווצות מלאי
הירידה בכמויות המלאי במשך הזמן כתוצאה מאבדנים וגנבות.

Stock
מלאי
כל המוצרים והחומרים המאוחסנים ע"י ארגון ונשמרים לשימוש עתידי.

Unit Keeping Stock – SKU
יחידת אחסון מלאי
סוג מוצר יחיד הנשמר במלאי, יחידת רישום (yrtne) אחת.

System Location Stock
שיטה למיקום מלאי
שיטה שבה כל המקומות במחסן או מרכז ההפצה מזוהים בדרך כלשהי, כדי להקל על אחסון המלאי וחידושו.

Turnover Stock
סבבי מלאי
מדד מקובל לביצועי מלאי, מחושב כיחס בין עלות היחידות שנמכרו לבין הערך הממוצע של המלאי.

Management Chain Supply – SCM
ניהול שרשרת האספקה
ארגון כל התהליכים בעסק כדי לאפשר טרנספורמציה רווחית של חומרי גלם או מוצרים למוצרים מוגמרים, והפצתם
בעיתוי מתאים למילוי דרישות הלקוח.

Time Transit
זמן מעבר
הזמן הדרוש להעברה פיזית של מוצרים בין אתרים שונים בשרשרת האספקה.

Code Bar 2D
בר-קוד דו-ממדי
כאן המידע מצוי בשני ממדים ונקרא מצד לצד ומלמעלה למטה, על ידי ציוד סריקה מיוחד. ניתן לקוראו גם אם ניזוק
חלקית.

Unit
יחידה
הגודל או הכמות הסטנדרטית של פריט מלאי.

Hub Vendor
מרכזת ספקים
מרכז אחסון של קבלן לוגיסטי, מכיל מלאי בבעלות הספקים מוכן למשלוח ללקוחות.

Inventory Managed Vendor
ניהול מלאי ע"י ספקים
חלק מלאי המאוחסן בארגון, אך תחזיות הביקוש ורמות המלאי הנגזרות מכך מחושבות על ידי הספק-יצרן או מפיץ פריטי
המלאי הללו.

Stock Progress in Work
מלאי בתהליך
מלאי של מוצרים או חומרי גלם ורכיבים המצוי עדיין במחלקות הייצור וכבר לא נכלל במלאי המאוחסן.

Stock Working
מלאי עבודה
המלאים הנורמליים הדרושים לביצוע ההזמנות במהלך פעילות רגילה.

שתף עמוד: